O konferencji

Pytanie o filozofię jest wciąż jednym z podstawowych, jeśli nie najważniejszym, jej pytaniem. Pytając o filozofię nie pytamy wyłącznie o nią, ale także o kształt i zakres kultury – rozstrzygamy charakter podziału na my i oni lub unieważniamy go, czyniąc kulturę czymś ogólnoludzkim. Samo pytanie o korzenie nie wyznacza kierunku zmian ani nie przewiduje przyszłości ludzkości. Nasze rozważania (genealogiczne, historiozoficzne, historyczne czy inne) służyć mają uzyskiwaniu samoświadomości naszego intelektualnego miejsca w historii. Rzecz jasna samo to nasze nie jest ani oczywiste, ani z konieczności raz na zawsze ustalone. Pojęcie tego, co wspólne i tego, co obce – zarówno politycznie, społecznie czy kulturowo – zmienia się, a my nie możemy pozostawać tylko biernymi i nieświadomymi widzami tych zmian.
Zarówno filozofia, jak i kultura w ogóle, charakteryzują się inkluzywnością oraz ekskluzywnością – co rusz to wyrzucają ze swojego obrębu tematy, odsyłają je na śmietnik historii, po to, by za jakiś czas znowu tematy te z nową, wzmożoną nieraz siłą, podjąć. Relacja umysłu i ciała, związek materii i ducha, problem uniwersaliów, kwestia wolności, status wartości są zagadnieniami podejmowanymi niemal od początku rozważań filozoficznych. Chociaż padały i wciąż padają rozstrzygnięcia powyższych kwestii, nie zwalnia to nas ze śledzenia podawanych argumentacji i szukania lepszych rozwiązań dla starych problemów.
Podział na wschód i zachód, po pierwsze, dotyczy podziału wpływów kulturowych. Gdzie leży granica Europy? Czy wszystkie kraje na zachód od Uralu są krajami zachodnimi? Czy Europa na wchodzie graniczy z Rosją, Bałkanami czy może z Polską? Czy wewnątrz intelektualnej struktury projektu oświecenia znajdują się wyspy umysłowego zacofania, czy może pierwotny duch życia wciąż na nowo musi zwalczać zimny formalizm umysłu? Jakkolwiek groteskowego pytania by nie zadać, problem pozostaje aktualny. Określając swoje własne ulokowanie w kulturze wyznaczamy granice własne oraz tych, z którymi programowo się nie zgadzamy. Chcielibyśmy zapytać między innymi o te granice.
Obecność myśli indyjskiej, buddyzmu, duchowości wschodniej czy wręcz filozofii słowiańskiej, skłania nas do ponownego zapytania o źródła filozofii, tradycyjnie pojmowanej jako pochodzącej z Grecji. Z drugiej strony takie dyscypliny jak postkolonializm – wyrosłe na gruncie myśli zachodniej, choć same ją kwestionujące – pokazują, że tego typu pytania już są stawiane. Okrzepłe określenia tak w obrębie filozofii, jak i w ogóle kultury, potrzebują swojego krytycznego ujęcia.
Podczas Warsztatów dyskutowane będą więc trzy grupy zagadnień:
  • po pierwsze, pytanie o podział wpływów kulturowych, o określenie własnego miejsca w kulturze, o to na czym polega różnica między my i oni oraz o istnienie granic między tym, co jeszcze własne, a tym co już cudze;
  • po drugie, pytanie o źródła filozofii – czy prawowitą filozofią jest ta odnosząca się do greckich źródeł, czy także te odnoszące się np. do myśli indyjskiej, buddyzmu, duchowości wschodniej etc.;
  • po trzecie, postaramy się porównać, uzgodnić, a także skontrastować wyniki badań różnych dyscyplin (np. kulturoznawstwa, historii sztuki, antropologii, politologii) opisujące współczesny stan filozofii i kultury.
Widać wyraźnie, że nie określamy sztywnych ram dla tematów, które chcielibyśmy aby zostały podjęte. Serdecznie zapraszamy nie tylko filozofów, ale także kulturoznawców, artystów, historyków sztuki, antropologów, politologów, filologów, historyków oraz przedstawicieli nauk społecznych i przyrodniczych, abyśmy mogli zastanowić się nie tylko nad miejscem filozofii, ale także miejscem nas samych na przełomie wieków.
Zapraszamy wszystkich badaczy do przedstawienia swojej wizji związków własnej dyscypliny z filozofią, filozoficznej interpretacji swojej pracy lub braku konieczności takowej. Filozofów zachęcamy do wypracowania swojego stanowiska wobec innych dziedzin ludzkiej myśli i podjęcia wyzwania obrony autonomiczności filozofii.
O ŁÓDZKICH WARSZTATACH FILOZOFICZNYCH
Łódzkie Warsztaty Filozoficzne to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu Łódzkiego oraz łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Najbliższa edycja Warsztatów organizowana jest przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA (powstałe z połączenia dwóch kół: Koła Naukowego Filozofów oraz Koła Naukowego Okcydentalistów), którego celem jest popularyzacja zagadnień związanych z szeroko pojmowaną humanistyką. Podobny cel przyświecał organizatorom poprzednich Warsztatów. Ich piąta edycja dotyczyła współczesnych problemów estetyki, rzeczywistości wirtualnej i zagadnień gender studies. Szóstą edycję warsztatów poświęcono rozważaniom na temat etyki praktycznej, siódmą – problematyczności myślenia. Widać zatem, że całe przedsięwzięcie oscyluje wokół bieżących i ważkich zagadnień społecznych i naukowych. Chcielibyśmy kontynuować tę tradycję i w nawiązaniu do aktualnego problemu statusu filozofii, humanistyki i myślenia w ogóle nawiązać dialog nie tylko z filozofami, ale także przedstawicielami nauk szczegółowych i artystami.


Reklamy